MGA BATA NG “WALANG IWANAN” HANDA NANG KURUTIN ANG PUSO NG MGA MANONOOD

1 IMG_7902 IMG_7925 IMG_7926 IMG_7929 IMG_7964 IMG_7993 IMG_7995 IMG_7996 IMG_8001 IMG_8004 IMG_8008

Ang  mga batang  artista ng ABS-CBN nasina Louise Abuel, MickoLaurente, Jon Michael, Raikko Mateo at Karla Cruz angbibida at kukurotsapuso ng mgamanonoodsapinakabagong pang-haponghandogna “WalangIwanan.”
Ang “WalangIwanan” ay susundanangkwentoni Jose, nagagampananniAbuelnanakilalasakanyangpagganapbilangangbatangkarakterni Jake Cuenca sa “IkawLamang,” naanakni Anita, nagagampanannamanni Roxanne Guinoo. Angnagmistulangama-amahanni Jose nasiKamlon, nagagampananniJhongHilario ng “It’s Showtime,” ay hindisiyanabigyankahitkatitingnapagmamahaldahilsiya ay bunga ng naunangrelasyonni Anita saibanglalaki.
Si Laurentenaman ay si Boy, angpanganayni Anita at Kamlon, natulad ng kanyangama, hindimatanggap at kayangmahalinsi Jose dahilkapatidniyaitosalabas at lubosnapahihirapanniyaitokasamaangiba pa niyangmgatunaynakapatidnasinaCriscencio (Jon Michael), Maribel (Karla Cruz), at Michael (Raikko Mateo).
Habanghindisiyakinikilala ng kanyangama-amahan, at patuloysiyangtinatalikuran ng kanyangmgakapatid, samgalolanalangniyangsina Ina at Ebenakakatikim ng pagmamahalsi Jose. Angdalawangmatandaangnagpalakisakanyamulapagkabata at pinunosiya ng pagmamahalbilangpaghahandasakanyasapakikisamasaisangpamilya. Iisalangnamanangninanaisni Jose, at yun ay isangpamilyangtanggapsiya at mamahalinsiya.
Ngunit, biglaannalangmawawalaangmgamagulang ng limangbata at kakailanganinnilangmamuhay ng umaasasaisa’t-isa. Pipilitinni Jose at Boy namagkasundo para sakapakanan ng kanilangmganakababatangkapatid at sakanilangpaghahanapsamganawawalangmagulangupangmagingisangbuongpamilyanamulisila.
Makakasamarin ng mgabatasa “WalangIwanan” sina John Estrada, Beauty Gonzales, and Nicco Manalo. Para sakaragdagangimpormasyon, bumisitasa ABS-CBN.com para samga update.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s